Leurse Haven feesten

Marktregels

Marktregels Leurse Havenfeesten

  1. De deelnemer dient op de markt de handel te verkopen welke hij/zij op het inschrijfformulier heeft vermeld;
  2. Stichting Adriaan van Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal en/of schade aan de eigendommen van de door de deelnemer  ingeschakelde derde(n) dan wel van de deelnemer zelf;
  3. Schade toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen, enz komen voor risico van de deelnemer aan de markt;
  4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn/haar kra(a)m(en)/plaats onder te verhuren aan derden(n);
  5. Iedere deelnemer dient zijn eigen afval mee te nemen. Als een deelnemer afval achterlaat riskeert hij/zij uitsluiting van verdere deelname aan onze markten;
  6. De deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.