Leurse Haven feesten

Ons nieuwe privacy protocol

De Stichting Adriaan van Bergen hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar bestuurdersleden, vrijwilligers en andere relaties. In dit Privacy Protocol leest u waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u van belang zijn in dit verband. Dit Privacy Protocol is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Adriaan van Bergen, inclusief onze website.

avg

Inleiding

De Stichting Adriaan van Bergen hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar bestuurdersleden, vrijwilligers en andere relaties. In dit Privacy Protocol leest u waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u van belang zijn in dit verband. Dit Privacy Protocol is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Adriaan van Bergen, inclusief onze website.

Algemeen

 • Voor een goede bedrijfsvoering en het organiseren van evenementen is het van belang om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen.
 • Stichting Adriaan van Bergen gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om.
 • Stichting Adriaan van Bergen gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan haar verstrekt zijn en door haar verzameld zijn. Er worden niet meer gegevens verzameld en vastgelegd dan voor dat doel noodzakelijk is.
 • Stichting Adriaan van Bergen deelt nooit persoonsgegevens met derden.
 • Stichting Adriaan van Bergen beschikt niet over een verwerkingsregister omdat zij geen persoonsgegevens levert aan derden.
 • Stichting Adriaan van Bergen behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verwerkt deze volgens de Europese Verordening AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Stichting  Adriaan van Bergen verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Adriaan van Bergen?

Wij registreren de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats).
 • Telefoonnummer.
 • e-mailadres.
 • foto’s.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Adriaan van Bergen uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten, welke indien nodig volgens de AVG zijn opgenomen in een verwerkingsregister:

 • Het aangaan van samenwerking met vrijwilligers en derden.
 • Communiceren met bestuursleden, deelnemers, vrijwilligers en derden.
 • Het beheren van de financiële administratie.
 • Gebruik foto’s voor online fotoboek, sociale media, PR doeleinden.

 

 

Online dienstverlening en privacy

Stichting  Adriaan van Bergen onderhoudt de volgende website: www.leursehavenfeesten.nl

Op deze website worden geen bezoekersgegevens bijgehouden.

 

Cookies 

Bij het bezoek aan onze website plaatsen we geen cookies. 

Links

Op onze website kunnen links staan naar websites die niet bij Stichting Adriaan van Bergen horen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u bij vragen of twijfel het privacybeleid van deze partijen te raadplegen.

Foto’s

Bij evenementengeorganiseerd door de Stichting kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van deelnemers en/of bezoekers. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor de website, PR-materiaal, berichten in kranten en sociale media, zoals facebook en twitter.

Door het bezoeken van evenementen die de Stichting organiseert of door deel te nemen aan die evenementen verleent de bezoeker/deelnemer toestemming aan de Stichting voor openbaarmaking van tijdens of rond de evenementen gemaakt beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de deelnemer/bezoeker hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer/bezoeker dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan de Stichting en zal het beeldmateriaal met de deelnemer/bezoeker niet worden gebruikt of, waar mogelijk, worden verwijderd.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Adriaan van Bergen . Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt m.n. voor de wettelijke bepaalde bewaartermijnen.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door Stichting  Adriaan van Bergen, stuur dan een mail naar info@leursehavenfeesten.nl o.v.v. Privacy Protocol. 

Overige bepalingen

De persoonsgegevens zijn in te zien door de bestuursleden van de Stichting Adriaan van Bergen die deze nodig hebben om hun taak uit te voeren. De bestuursleden van de Stichting hebben geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijke voorschriften anders bepalen. 

De Stichting Adriaan van Bergen is verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Stichting houdt zich aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.

Stichting  Adriaan van Bergen kan dit Privacy Protocol wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, dit Privacy Protocol en de datering ervan regelmatig te controleren. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 • iBiZZ
 • Etten-Leur City App
 • De Spaansche Brabander