Leurse Haven feesten

Marktregels Leurse Havenfeesten

Marktregels Leurse Havenfeesten

 1. De deelnemer dient op de markt de handel te verkopen welke hij/zij op het inschrijfformulier heeft vermeld;
 2. Stichting Adriaan van Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal en/of schade aan de eigendommen van de door de deelnemer  ingeschakelde derde(n) dan wel van de deelnemer zelf;
 3. Schade toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen, enz komen voor risico van de deelnemer aan de markt;
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn/haar kra(a)m(en)/plaats onder te verhuren aan derden(n);
 5. Iedere deelnemer dient zijn eigen afval mee te nemen. Als een deelnemer afval achterlaat riskeert hij/zij uitsluiting van verdere deelname aan onze markten;
 6. Daar waar bebouwing is, mogen geen voertuigen achter de kramen staan. Op de volgende locaties kunnen mogelijk voertuigen achter de kramen staan:
  • Domineesgang/Leurse Dijk;
  • Van Bergenplein, gedeelte grenzend aan het Heerma van Vossplantsoen;
  • Van Bergenplein, de kramen op het parkeerterrein.
 7. De deelnemer dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.
 • iBiZZ
 • Etten-Leur City App
 • De Spaansche Brabander